Le travail qui suit a été écrit en hébreu et a été traduit par Rosh haEl, les notes sont également de lui.

barre_arc_en_ciel_anime.gif (4491 octets)

 Le Nom de 72 Lettres ou les 72 Noms

Les 72 Noms sont dérivés de Exode 14, versets 19 à 21 (dans le texte hébreu des versets comptent 72 lettres) :

 יט וַיִּסַּע מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים, הַהֹלֵךְ לִפְנֵי מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל, וַיֵּלֶךְ, מֵאַחֲרֵיהֶם; וַיִּסַּע עַמּוּד הֶעָנָן, מִפְּנֵיהֶם, וַיַּעֲמֹד, מֵאַחֲרֵיהֶם
 כ וַיָּבֹא בֵּין מַחֲנֵה מִצְרַיִם, וּבֵין מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל, וַיְהִי הֶעָנָן וְהַחֹשֶׁךְ, וַיָּאֶר אֶת-הַלָּיְלָה; וְלֹא-קָרַב זֶה אֶל-זֶה, כָּל-הַלָּיְלָה
 כא וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת-יָדוֹ, עַל-הַיָּם, וַיּוֹלֶךְ יְהוָה אֶת-הַיָּם בְּרוּחַ קָדִים עַזָּה כָּל-הַלַּיְלָה, וַיָּשֶׂם אֶת-הַיָּם לֶחָרָבָה; וַיִּבָּקְעוּ, הַמָּיִ
ם

 

 La traduction de la Bible de Darby nous donne ce texte :

19  Et l’Ange de Dieu, qui allait devant le camp d’Israël, partit, et s’en alla derrière eux; et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux;

20  et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël; et elle fut pour les uns une nuée et des ténèbres, et pour les autres elle éclairait la nuit; et l’un n’approcha pas de l’autre de toute la nuit.

21 Et Moïse étendit sa main sur la mer: et l’Éternel fit aller la mer toute la nuit par un fort vent d’orient, et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent;

 

Les 72 Noms sont obtenus en écrivant les lettres des trois versets les uns sur les autres sans aucun point voyelle, ni espace ou signe de ponctuation. Le premier verset est écrit de la manière normale (note : c'est à dire de droite à gauche, puisque l'hébreu se lit de droite à gauche), le second de gauche à droite et le troisième de droite à gauche. Les Noms sont alors lus de haut en bas :

"Chacun de ces versets contient 72 lettres. On prend les lettres du premier verset dans l'ordre normal, celles du second dans l'ordre inverse et celles du troisième verset dans l'ordre normal. Ainsi, on commence avec la première lettre du premier verset, qui est un Vav. On prend ensuite la dernière lettre du second verset, qui est He, et enfin la lettre du troisième verset qui est un Vav. En combinant ces trois lettres, on obtient le premier triplet VHV. Afin de construire le second triplet on procède de la même manière. On prend la seconde lettre Yod du premier verset, la seconde lettre de la fin du second verset, Lamed, et la seconde du dernier verset, Yod. Le résultat du second triplet est YLY. On continue ainsi jusqu'à obtenir les 72 triplets". (Aryeh Kaplan, "Meditation and Kabbalah", p. 93ff)

Rabbi Abraham Aboulafia décrit dans son livre "Chayey haOlam haBa" une méthode afin de marquer les lettres des Noms de points voyelles. En hébreu, le nom de chaque lettre commence avec la lettre de son nom, c'est à dire que Aleph, qui s'écrit pla, commence par un Aleph. Les lettres des 72 Noms de Dieu se voient ainsi attribuer les mêmes points voyelles que ceux attribués par la lettre du Nom. Ainsi, Aleph est marqué d'un kamats, donc tous les Aleph des 72 Noms sont marqués d'un kamats.

 

A ce sujet, Kaplan écrit : "Ceci cependant ne nous offre que la consonance du Nom. Les voyelles utilisées lorsque l'on prononce le Non sont les "voyelles naturelles" associées à chaque consonne".

 

Lettre

Voyelle Naturelle

Prononciation

 

Alef

a

Kametz

a

Beth

é

Tzeré

Gimel

i

Chirek

gui

Dalet

a

Kametz

da

Heh

é

Tzeré

Vav

a

Kametz

va

Zayin

a

Kametz

za

Chet

é

Tzeré

Tet

é

Tzeré

Yod

o

Cholam

yo

Kaf

a

Kametz

ka

Lamed

a

Kametz

la

Mem

é

Tzeré

Nun

ou

Shurek

nou

Samekh

a

Kametz

sa

Ayin

â

Kametz

â

Peh

é

Tzeré

Tzadi

a

Kametz

tsa

Kof

o

Cholam

qo

Resh

é

Tzeré

Shin

i

Chirek

shi

Tav

a

Kametz

ta

Table: les voyelles naturelles selon Aboulafia

Le résultat est alors le suivant :

Les 72 Noms avec les Points Voyelles

 וָהֵוָ 

יֹלָיֹ 

 סָיֹטֵ 

 עָלָמֵ 

 מֵהֵשִ 

 לָלָהֵ 

 אָכָאָ 

 כָהֵתָ

 הֵזָיֹ 

 אָלָדַ

 לָאָוָ 

 הֵהֵעָ 

 יֹזָלָ 

 מֵבֵהֵ 

 הֵרֵיֹ 

 הקֹמֵ 

 לָאָוָ 

 כָלָיֹ

 לָוָוָ 

 פֵהֵלָ 

 נֻלָכָ 

 יֹיֹיֹ 

 מֵלָהֵ 

 חֵהֵוָ

 נֻתָהֵ

 הֵאָא 

יֹרֵתָ 

 שִאָהֵ 

 רֵיֹיֹ 

 אָוָמֵ 

 לָכָבֵ 

 וָשִר 

 יֹחֵו 

 לָהֵחֵ

 כָוָק 

 מֵנֻדַ 

 אָנֻיֹ 

 חֵעָמֵ 

 רֵהֵעָ 

 יֹיֹזָ

 הֵהֵהֵ

 ֵיֹכָ 

 וָוָלָ 

 יֹלָהֵ 

 סָאָלָ 

 עָרֵיֹ 

 עָשִלָ 

מֵיֹהֵ 

 וָהֵוָ 

 דַנֻיֹ

הֵחֵשִ 

 עָמֵמֵ 

 נֻנֻאָ 

 נֻיֹתָ 

 מֵבֵהֵ 

 פֵוָיֹ 

נֻמֵמֵ 

 יֹיֹלָ 

 הֵרֵחֵ

 מֵצָרֵ 

 וָמֵבֵ 

 יֹהֵהֵ 

 עָנֻוָ 

 מֵחֵי 

 דַמֵבֵ 

 מֵנֻקֹ 

אָיֹעָ 

 חֵבֵוָ 

 רֵאָהֵ 

 יֹבֵמֵ 

 הֵיֹיֹ 

 מֵוָמֵ

 

 

Agrippa

Aboulafia

Aboulafia

Corrigé

1

Vehu-jah

Vaheva[-yah]

Vehou

2

Jeli-el

Yolayo[-el]

Yeli

3

Sita-el

Sayote[-el]

Seyat

4

Elem-jah

Ealame[-yah]

Alam

5

Mahas-jah

Meheshi[-yah]

Mehash

6

Lelah-el

Lalahe[-el]

Lelah

7

Acha-jah

Aacahe[-yah]

Aka

8

Cahet-el

Cahetha[-el]

Kéhath

9

Hazi-el

Hezayo[-el]

Hazi

10

Alad-jah

Aalada[-yah]

Alad

11

Lavi-jah

Laaava[-yah]

Lav

12

Haha-jah

Heheea[-yah]

Haha

13

Jezal-el

Yozala[-el]

Yezal

14

Mebah-el

Mebehe[-el]

Mabah

15

Hari-el

Hereyo[-el]

Heri

16

Hakam-jah

Heqome[-yah]

Heqam

17

Leav-jah

Laaava[-yah]

Leou

18

Cali-el

Calayo[-el]

Kili

19

Levu-jah

Lavava[-yah]

Levou

20

Pahal-iah

Pehela[-yah]

Pehil

21

Nelcha-el

Nulaca[-el]

Nalakh

22

Jeii-el

Yoyoyo[-el]

Yeyaï

23

Melah-el

Melahe[-el]

Melah

24

Hahvi-ja

Cheheva[-yah]

Rahou

25

Nitha-jah

Nuthahe[-yah]

Netah

26

Haa-jah

Heaaaa[-yah]

Haia

27

Jerath-el

Yoretha[-el]

Yrath

28

See-jah

Shiaahe[-yah]

Shah

29

Reii-el

Reyoyo[-el]

Reyi

30

Oma-el

Aavame[-el]

Avam

31

Lecab-el

Lacabe[-el]

Lekav

32

Vasar-jah

Vashire[-yah]

Veshar

33

Jehu-jah

Yocheva[-yah]

Yerou

34

Lehah-jah

Laheche[-yah]

Levar

35

Cavac-jah

Cavako[-yah]

Kevaq

36

Manad-el

Menuda[-el]

Menad

37

Ani-el

Aanuyo[-el]

Ani

38

Haam-jah

Heeame[-yah]

Ram

39

Reha-el

Reheea[-el]

Riha

40

Jeiaz-el

Yoyoza[-el]

Iyaz

41

Haha-el

Hehehe[-el]

Hahah

42

Mica-El

Meyoca[-el]

Miyak

43

Veval-jah

Vavala[-yah]

Veval

44

Jelah-jah

Yolahe[-yah]

Yelah

45

Saal-jah

Saaala[-yah]

Sal

46

Ari-el

Eareyo[-el]

Ari

47

Asal-jah

Eashila[-yah]

Essad

48

Miha-el

Meyohe[-el]

Miah

49

Vehu-el

Vaheva[-el]

Vahou

50

Dani-el

Danuyo[-el]

Dani

51

Hahas-jah

Hecheshi[-yah]

Harash

52

Imam-jah

Eameme[-yah]

Amam

53

Nana-el

Nunuaa[-el]

Nena

54

Nitha-el

Nuyotha[-el]

Niyath

55

Mebah-jah

Mebehe[-yah]

Mevah

56

Poi-El

Pevayo[-el]

Pevi

57

Nemam-jah

Numeme[-yah]

Nemim

58

Jeiali-el

Yoyola[-el]

Yiyal

59

Harah-el

Hereche[-el]

Harar

60

Mizra-el

Mezare[-el]

Metsar

61

Umab-el

Vamebe[-el]

Vamav

62

Jahh-el

Yohehe[-el]

Yehah

63

Anav-el

Eanuva[-el]

Anou

64

Mehi-el

Mecheyo[-el]

Meri

65

Damab-jah

Damebe[-yah]

Demav

66

Menak-el

Menuko[-el]

Menaq

67

Eia-el

Aayoea[-el]

Aya

68

Habu-jah

Chebeva[-yah]

Rabou

69

Roeh-el

Reaahe[-el]

Réh

70

Jabam-jah

Yobeme[-yah]

Yevam

71

Haiai-el

Heyoyo[-el]

Hayaï

72

Mum-jah

Mevame[-yah]

Moum

Table: Comparaison des 72 Noms entre Agrippa et Aboulafia


 

 Athanasius Kircher en son  "Oedipus Aegyptiacus" donne une liste de 72 Noms de Dieu tirés du Livre des Psaumes (sauf le 70e qui est tiré de la Genèse). Chaque Nom se voit attribuer un verset qui contient les 4 lettres du Tétragramme ainsi que les trois lettres du nom lui-même. 

Versets du Livre des Psaumes et les 72 Noms

Nom

Numéro

Verset en Hébreu

 

והו

Psaumes 3:4

וְאַתָּה יְהוָה, מָגֵן בַּעֲדִי; כְּבוֹדִי, וּמֵרִים רֹאשִׁי.

 

ילי

Psaumes 22:20

וְאַתָּה יְהוָה, אַל-תִּרְחָק; אֱיָלוּתִי, לְעֶזְרָתִי חוּשָׁה.

 

סיט

Psaumes 91:2

אֹמַר--לַיהוָה, מַחְסִי וּמְצוּדָתִי; אֱלֹהַי, אֶבְטַח-בּוֹ.

 

עלמ

Psaumes 6:5

שׁוּבָה יְהוָה, חַלְּצָה נַפְשִׁי; הוֹשִׁיעֵנִי, לְמַעַן חַסְדֶּךָ.

 

מהש

Psaumes 34:5

דָּרַשְׁתִּי אֶת-יְהוָה וְעָנָנִי; וּמִכָּל-מְגוּרוֹתַי הִצִּילָנִי.

 

ללה

Psaumes 9:12

זַמְּרוּ--לַיהוָה, יֹשֵׁב צִיּוֹן; הַגִּידוּ בָעַמִּים, עֲלִילוֹתָיו.

 

אכא

Psaumes 103:8

רַחוּם וְחַנּוּן יְהוָה; אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב-חָסֶד.

 

כהת

Psaumes 95:6

בֹּאוּ, נִשְׁתַּחֲוֶה וְנִכְרָעָה; נִבְרְכָה, לִפְנֵי-יְהוָה עֹשֵׂנוּ.

 

הזי

Psaumes 25:6

זְכֹר-רַחֲמֶיךָ יְהוָה, וַחֲסָדֶיךָ: כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה.

 

אלד

Psaumes 33:22

יְהִי-חַסְדְּךָ יְהוָה עָלֵינוּ: כַּאֲשֶׁר, יִחַלְנוּ לָךְ.

 

לאו

Psaumes 18:47

חַי-יְהוָה, וּבָרוּךְ צוּרִי; וְיָרוּם, אֱלוֹהֵי יִשְׁעִי.

 

ההע

Psaumes 10:1

לָמָה יְהוָה, תַּעֲמֹד בְּרָחוֹק; תַּעְלִים, לְעִתּוֹת בַּצָּרָה.

 

יזל

Psaumes 98:4

הָרִיעוּ לַיהוָה, כָּל-הָאָרֶץ; ִּצְחוּ וְרַנְּנוּ וְזַמֵּרוּ.

 

מבה

Psaumes 9:10

וִיהִי יְהוָה מִשְׂגָּב לַדָּךְ; מִשְׂגָּב, לְעִתּוֹת בַּצָּרָה.

 

הרי

Psaumes 94:22

וַיְהִי יְהוָה לִי לְמִשְׂגָּב; וֵאלֹהַי, לְצוּר מַחְסִי.

 

הקמ

Psaumes 98:2

הוֹדִיעַ יְהוָה, יְשׁוּעָתוֹ; לְעֵינֵי הַגּוֹיִם, גִּלָּה צִדְקָתוֹ.

 

לאו

Psaumes 8:2

יְהוָה אֲדֹנֵינוּ-- מָה-אַדִּיר שִׁמְךָ, בְּכָל-הָאָרֶץ; אֲשֶׁר תְּנָה הוֹדְךָ, עַל-הַשָּׁמָיִם.

 

כלי

Psaumes 35:24

שָׁפְטֵנִי כְצִדְקְךָ, יְהוָה אֱלֹהָי; וְאַל-יִשְׂמְחוּ-לִי.

 

לוו

Psaumes 40:2

קַוֹּה קִוִּיתִי יְהוָה; וַיֵּט אֵלַי, וַיִּשְׁמַע שַׁוְעָתִי.

 

פהל

Psaumes 120:1-2

א שִׁיר, הַמַּעֲלוֹת: אֶל-יְהוָה, בַּצָּרָתָה לִּי-- קָרָאתִי, וַיַּעֲנֵנִי.
ב יְהוָה--הַצִּילָה נַפְשִׁי, מִשְּׂפַת-שֶׁקֶר: מִלָּשׁוֹן רְמִיָּה.

 

נלכ

Psaumes 31:15

וַאֲנִי, עָלֶיךָ בָטַחְתִּי יְהוָה; אָמַרְתִּי, אֱלֹהַי אָתָּה.

 

ייי

Psaumes 121:5

יְהוָה שֹׁמְרֶךָ; יְהוָה צִלְּךָ, עַל-יַד יְמִינֶךָ.

 

מלה

Psaumes 121:8

יְהוָה, יִשְׁמָר-צֵאתְךָ וּבוֹאֶךָ-- מֵעַתָּה, וְעַד-עוֹלָם.

 

חהו

Psaumes 33:18

יִירְאוּ מֵיְהוָה, כָּל-הָאָרֶץ; מִמֶּנּוּ יָגוּרוּ, כָּל-יֹשְׁבֵי תֵבֵל.

 

נתה

Psaumes 9:2

אוֹדֶה יְהוָה, בְּכָל-לִבִּי; אֲסַפְּרָה, כָּל-נִפְלְאוֹתֶיךָ.

 

האא

Psaumes 119:141

קָרָאתִי בְכָל-לֵב, עֲנֵנִי יְהוָה; חֻקֶּיךָ אֶצֹּרָה.

 

ירת

Psaumes 140:2

חַלְּצֵנִי יְהוָה, מֵאָדָם רָע; מֵאִישׁ חֲמָסִים תִּנְצְרֵנִי.

 

שאה

Psaumes 71:12

אֱלֹהִים, אַל-תִּרְחַק מִמֶּנִּי; אֱלֹהַי לְעֶזְרָתִי חיּשָׁה (חוּשָׁה).

אֱלֹהִים, אַל-תִּרְחַק מִמֶּנִּי; אֱלֹהַי יְהוָה, לְעֶזְרָתִי חוּשָׁה.

ריי

Psaumes 54:6

הִנֵּה אֱלֹהִים, עֹזֵר לִי; אֲדֹנָי, בְּסֹמְכֵי נַפְשִׁי.

הִנֵּה אֱלֹהִים, עֹזֵר לִי; יְהוָה, בְּסֹמְכֵי נַפְשִׁי.

אומ

Psaumes 71:5

כִּי-אַתָּה תִקְוָתִי; אֲדֹנָי יְהוִה, מִבְטַחִי מִנְּעוּרָי.

 

לכב

Psaumes 71:16

אָבוֹא--בִּגְבֻרוֹת, אֲדֹנָי יְהוִה; אַזְכִּיר צִדְקָתְךָ לְבַדֶּךָ.

 

ושר

Psaumes 33:4

כִּי-יָשָׁר דְּבַר-יְהוָה; וְכָל-מַעֲשֵׂהוּ, בֶּאֱמוּנָה.

 

יחו

Psaumes 91:11

יְהוָה--יֹדֵעַ, מַחְשְׁבוֹת אָדָם: כִּי-הֵמָּה הָבֶל.

 

להח

Psaumes 131:3

יַחֵל יִשְׂרָאֵל, אֶל-יְהוָה-- מֵעַתָּה, וְעַד-עוֹלָם.

 

כוק

Psaumes 116:1

אָהַבְתִּי, כִּי-יִשְׁמַע יְהוָה-- אֶת-קוֹלִי, תַּחֲנוּנָי.

 

מנד

Psaumes 26:8

יְהוָה--אָהַבְתִּי, מְעוֹן בֵּיתֶךָ; וּמְקוֹם, מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ.

 

אני

Psaumes 90:8

אֱלֹהִים צְבָאוֹת הֲשִׁיבֵנוּ; וְהָאֵר פָּנֶיךָ, וְנִוָּשֵׁעָה.

-

חעם

Psaumes 91:9

כִּי-אַתָּה יְהוָה מַחְסִי; עֶלְיוֹן, שַׂמְתָּ מְעוֹנֶךָ.

 

רהע

Psaumes 30:11

שְׁמַע-יְהוָה וְחָנֵּנִי; יְהוָה, הֱיֵה-עֹזֵר לִי.

 

ייז

Psaumes 98:15

לָמָה יְהוָה, תִּזְנַח נַפְשִׁי; תַּסְתִּיר פָּנֶיךָ מִמֶּנִּי.

 

ההה

Psaumes 12:4

יַכְרֵת יְהוָה, כָּל-שִׂפְתֵי חֲלָקוֹת-- לָשׁוֹן, מְדַבֶּרֶת גְּדֹלוֹת.

 

מיכ

Psaumes 121:7

יְהוָה, יִשְׁמָרְךָ מִכָּל-רָע: יִשְׁמֹר, אֶת-נַפְשֶׁךָ.

 

וול

Psaumes 88:14

וַאֲנִי, אֵלֶיךָ יְהוָה שִׁוַּעְתִּי; וּבַבֹּקֶר, תְּפִלָּתִי תְקַדְּמֶךָּ.

 

ילה

Psaumes 119:108

נִדְבוֹת פִּי, רְצֵה-נָא יְהוָה; וּמִשְׁפָּטֶיךָ לַמְּדֵנִי.

 

סאל

Psaumes 94:18

אִם-אָמַרְתִּי, מָטָה רַגְלִי; חַסְדְּךָ יְהוָה, יִסְעָדֵנִי.

 

ערי

Psaumes 145:9

טוֹב-יְהוָה לַכֹּל; וְרַחֲמָיו, עַל-כָּל-מַעֲשָׂיו.

 

עשל

Psaumes 92:6

מַה-גָּדְלוּ מַעֲשֶׂיךָ יְהוָה; מְאֹד, עָמְקוּ מַחְשְׁבֹתֶיךָ.

 

מיה

Psaumes 98:2

הוֹדִיעַ יְהוָה, יְשׁוּעָתוֹ; לְעֵינֵי הַגּוֹיִם, גִּלָּה צִדְקָתוֹ.

 

והו

Psaumes 145:3

גָּדוֹל יְהוָה וּמְהֻלָּל מְאֹד; וְלִגְדֻלָּתוֹ, אֵין חֵקֶר.

 

דני

Psaumes 145:9

חַנּוּן וְרַחוּם יְהוָה; אֶרֶךְ אַפַּיִם, וּגְדָל-חָסֶד.

 

החש

Psaumes 104:31

יְהִי כְבוֹד יְהוָה לְעוֹלָם; יִשְׂמַח יְהוָה בְּמַעֲשָׂיו.

 

עממ

Psaumes 7:18

אוֹדֶה יְהוָה כְּצִדְקוֹ; וַאֲזַמְּרָה, שֵׁם-יְהוָה עֶלְיוֹן.

 

ננא

Psaumes 119:75

יָדַעְתִּי יְהוָה, כִּי-צֶדֶק מִשְׁפָּטֶיךָ; וֶאֱמוּנָה, עִנִּיתָנִי.

 

נית

Psaumes 103:19

יְהוָה--בַּשָּׁמַיִם, הֵכִין כִּסְאוֹ; וּמַלְכוּתוֹ, בַּכֹּל מָשָׁלָה.

 

מבה

Psaumes 102:13

וְאַתָּה יְהוָה, לְעוֹלָם תֵּשֵׁב; וְזִכְרְךָ, לְדֹר וָדֹר.

 

פוי

Psaumes 145:14

סוֹמֵךְ יְהוָה, לְכָל-הַנֹּפְלִים; וְזוֹקֵף, לְכָל-הַכְּפוּפִים.

 

נממ

Psaumes 115:11

יִרְאֵי יְהוָה, בִּטְחוּ בַיהוָה; עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא.

 

ייל

Psaumes 6:5

וְנַפְשִׁי, נִבְהֲלָה מְאֹד; וְאַתָּ (וְאַתָּה) יְהוָה, עַד-מָתָי.

 

הרח

Psaumes 113:3

מִמִּזְרַח-שֶׁמֶשׁ עַד-מְבוֹאוֹ-- מְהֻלָּל, שֵׁם יְהוָה.

 

מצר

Psaumes 145:17

צַדִּיק יְהוָה, בְּכָל-דְּרָכָיו; וְחָסִיד, בְּכָל-מַעֲשָׂיו.

 

ומב

Psaumes 113:2

יְהִי שֵׁם יְהוָה מְבֹרָךְ-- מֵעַתָּה, וְעַד-עוֹלָם.

 

יהה

Psaumes 119:159

רְאֵה, כִּי-פִקּוּדֶיךָ אָהָבְתִּי; יְהוָה, כְּחַסְדְּךָ חַיֵּנִי.

 

ענו

Psaumes 100:2

עִבְדוּ אֶת-יְהוָה בְּשִׂמְחָה; בֹּאוּ לְפָנָיו, בִּרְנָנָה.

 

מחי

Psaumes 33:18

הִנֵּה עֵין יְהוָה, אֶל-יְרֵאָיו; לַמְיַחֲלִים לְחַסְדּוֹ.

 

דמב

Psaumes 90:13

שׁוּבָה יְהוָה, עַד-מָתָי; וְהִנָּחֵם, עַל-עֲבָדֶיךָ.

 

מנק

Psaumes 38:22

אַל-תַּעַזְבֵנִי יְהוָה: אֱלֹהַי, אַל-תִּרְחַק מִמֶּנִּי.

 

איע

Psaumes 37:4

וְהִתְעַנַּג עַל-יְהוָה; וְיִתֶּן-לְךָ, מִשְׁאֲלֹת לִבֶּךָ.

 

חבו

Psaumes 106:1

הַלְלוּ-יָהּ: הוֹדוּ לַיהוָה כִּי-טוֹב-- כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ.

 

ראה

Psaumes 16:5

יְהוָה, מְנָת-חֶלְקִי וְכוֹסִי-- אַתָּה, תּוֹמִיךְ גּוֹרָלִי.

 

יבמ

Genèse 1:1

בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ.

 

היי

Psaumes 109:30

אוֹדֶה יְהוָה מְאֹד בְּפִי; וּבְתוֹךְ רַבִּים אֲהַלְלֶנּוּ.

 

מומ

Psaumes 116:7

שׁוּבִי נַפְשִׁי, לִמְנוּחָיְכִי: כִּי-יְהוָה, גָּמַל עָלָיְכִי.

 

 

Astrologie et les 72 Noms

 

1er  Ange

2ème Ange

Planète/Signe 

 

והואל

דניאל

Mars

Bélier

 

החשיה

עממיה

Soleil

 

ננאאל

ניתאל

Vénus

 

מבהיה

פויאל

Mercure

Taureau

 

נממיה

יילאל

Lune

 

הרחאל

מצראל

Saturne

 

ומבאל

יההאל

Jupiter

Gémeaux

 

ענואל

מחיאל

Mars

 

דמביה

מנקאל

Soleil

 

איעאל

חבויה

Vénus

Cancer

 

ראהאל

יבמיה

Mercure

 

הייאל

מומיה

Lune

 

והויה

יליאל

Saturne

Lion

 

סיטאל

עלמיה

Jupiter

 

מהשיה

ללהאל

Mars

 

אכאיה

כהתאל

Soleil

Vierge

 

הזיאל

אלדיה

Vénus

 

לאויה

ההעיה

Mercure

 

יזלאל

מבהאל

Lune

Balance

 

הריאל

הקמיה

Saturne

 

לאויה

כליאל

Jupiter

 

לוויה

פהליה

Mars

Scorpion

 

נלכאל

יייאל

Soleil

 

מלהאל

חהויה

Vénus

 

נתהיה

האאיה

Mercure

Sagittaire

 

ירתאל

שאהיה

Lune

 

רייאל

אומאל

Saturne

 

לכבאל

ושריה

Jupiter

Capricorne

 

יחויה

להחיה

Mars

 

כוקיה

מנדאל

Soleil

 

אניאל

חעמיה

Vénus

Verseau

 

רהעאל

ייזאל

Mercure

 

הההאל

מיכאל

Lune

 

ווליה

ילהיה

Saturne

Poissons

 

סאליה

עריאל

Jupiter

 

עשליה

מיהאל

Mars

barre_arc_en_ciel_anime.gif (4491 octets)

Sommaire Textes de Référence

 


Mon site portail


Mon site sur l'Onsei-Do

Copyright © Isabelle Padovani
Dernière révision : 10 décembre 2017.